นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 • เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เงื่อนไขข้อตกลง

  1. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NeoStrata จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.neostratathai.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า  การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  2. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

  2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้  
  2.2
  ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด  
  2.3
  ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ 
  2.4
  ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ 
  2.5
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน  
  2.6
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

  3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  3.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

  4. ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร

   

  4.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 
  4.2
  เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ 
  4.3
  บริษัทฯ เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ 02-793-9999 

  นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน(ดูจากวันที่ประทับรับของไปรษณีย์)  ในกรณีดังต่อไปนี้คือ

  1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด

  2. กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย/สูญหายจากการขนส่ง

  โดยบริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

  เงื่อนไขการคืนสินค้า 

  สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า 

  สาเหตุการคืนสินค้า

  สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ

  หมายเหตุ

  สภาพใหม่
  พร้อมขาย

  สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะกล่อง

  สินค้าครบ
  (ของแถม)

  ป้ายและ
  ตราสินค้า

  สินค้าชำรุด, 
  สูญหายจากการขนส่ง

  ไม่จำเป็น

  ไม่จำเป็น

  บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

  สินค้าไม่ตรงตาม web content

  ไม่จำเป็น

   

  ได้รับสินค้าผิด

  บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

   

  วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า
  คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้ 

                        1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

                            กรุณาติดต่อ    Call Center โทร. 0-2793-9999  หรือ 097-1621873  หรือ อีเมลล์

                             panrcshop@gmail.com   เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

  2.              เมื่อได้รับการยืนยัน จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแล้วท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าได้ต่อไป โดย ส่งสินค้าพร้อมใบกำกับภาษีมาที่

                           ฝ่ายสนับสนุนการตลาดและการขาย

                        บริษัท  แพน ราชเทวี  กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) 

                                   50/234 275  หมู่ที่ 3  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธานี  12150  

                                                โดยเลือกรูปแบบการส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

   เวลาทำการ   : จันทร์ ถึง ศุกร์ 9:00 - 17:00 หยุดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  วันจัดส่งสินค้า : จันทร์ – ศุกร์